Ochrana osobných údajov

 

I. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je :

Noes, s.r.o., so sídlom: Mlynská 4, 949 01 Nitra, prevádzkovateľ internetového obchodu „srccomtrogar“, umiestneného na webovej stránke www.srccomtorgar.sk, IČO: 46196625, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.  37907/N (ďalej len „správca“)

Kontaktné údaje správcu:
email: szeles.noemi@creatick.sk
tel.:  +421 915050769

 

II. Zdroje spracovaných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej objednávky

 

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas týmto daný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia Európskeho parlamentua Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „nariadenie“.

Účelom spracúvania osobných údajov je

 1. Vybavenie Vašej objednávky a výkon práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktná emailová adresa, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany správcu plniť.
 2. Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), prípadne ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 1. Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvnéhovzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t.j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najneskôr 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

 

V. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 1. Podieľajúce sa na dodaní tovaru (špedičná služba, Slovenská pošta)
 2. Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, po prípadne o obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a právo na prenesenie Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať na adrese alebo na e-maile uvedených v bode II.
 3. Pokiaľ b y ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.
 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prehlasuje, že k osobným údajov majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018